معرفی خدمات دفتر پیشگیری از اعتیاد

بازدید: 3427

اعتیاد یا وابستگی به مواد سندرومی است که با الگوی رفتاری خاص مشخص می شود. در این الگو مصرف یک ماده روان گردان یا گروهی از مواد ،از سایررفتارهایی که قبلاً برای فرد ارزشمند بوده به مراتب الویت بیشتری پیدا می کند و شخص علیرغم بروز مشکلات مرتبط با مصرف ماده به مصرف ادامه می دهد.

دفتر پیشگیری و امور اعتیاد سازمان بهزیستی استان تهران با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد در سه سطح پیشگیری اولیه ( پیشگیری با رویکرد اجتماع محور از اعتیاد )، پیشگیری ثانویه (درمان ) و پیشگیری ثالثیه (کاهش آسیب ) فعالیت می نماید .

1. پیشگیری با رویکرد اجتماع محور
اجتماع محور رویکردی است در پیشگیری که در آن به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم توجه می شود.
رویکرد اجتماع محور، رویکردی بر اساس مدل محیطی اجتماعی و مداخله کامل و مؤثر ذی‌نفعان در یک اجتماع کوچک و یا community است که در آن اعضاء برای ارتقاء شرایط خود، به عمل اجتماعی مطابق برنامه‌ریزی‌های محلی اقدام می‌کنند.

عملکردپیشگیری با رویکرد اجتماع محوردر سال1388 به شرح ذیل میباشد :
تعدادمحیط کار 10
تعدادمدارس 193
تعدادمحلات 66
تعدادافراد کلیدی وذینفع در محیط کار 1596 نفر
تعداددانش آموزان مدارس 100545 نفر
تعدادافرادمحلات 68000 نفر

2. درمان
در زمینه پیشگیری ثانویه از اعتیاد در مراکز دولتی درمان وبازتوانی اعتیاد، مراکز غیر دولتی دولتی درمان وبازتوانی اعتیادو مراکز بهبودی اقامتی میان مدت خدمات درمانی ارائه می گردد.
1-2 مراکز دولتی
در سال 87 ، در 6 مرکز درمان وبازتوانی اعتیاد دولتی سازمان بهزیستی استان تهران تعداد 4852 بیمار تحت درمان قرار گرفته اند وتعدا د 101 نفر از خدمات 1 مرکز اجتماع درمان مدار دولتی بهره مند گردیده اند.

2-2 مراکز غیر دولتی
معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان تهران با دادن مجوز تأسیس مراکز درمان وبازتوانی اعتیاد از توان بخش خصوصی در درمان بیماران درگیر با معضل اعتیاد استفاده می نماید.
در سال 87 تعداد 25938 بیمار در 93 مرکز درمان وبازتوانی اعتیادغیردولتی ( 82مرکز سرپایی و11 مرکز بستری ) تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران از خدمات درمانی شامل درمان دارویی ،گروه درمانی ، خانواده درمانی و خدمات مددکاری استفاده نموده اند.

3-2 مراکز بهبودی اقامتی میان مدت مصرف کنندگان مواد
به مراکزی اطلاق میشود که توسط اشخاص حقوقی (تشکلها و سازمانهای غیر دولتی در راستای اهداف سلامت و خدمات اجتماعی فعالیت میکنند ودر اساسنامه آنها به فعالیتهای درمان ،بازتوانی یا بهبودی اعتیاد اشاره شد ) تشکیل میگردد.
با توجه به اینکه افراد بهبود یافته در قالب تشکلها ی غیر دولتی اقدام به مشارکت در امر باز توانی مصرف کنندگان مواد نموده بود ند . سازمان بهزیستی جهت مناسب سازی و سالم نمودن فضای بازتوانی اقدام به ساماندهی اینگونه مراکز نموده است . که در این راستا طی تدوین دستورالعمل روند تطبیق شرایط برای تاسیس ویا ادامه فعالیت مراکزبهبودی اقامتی میان مدت مصرف کنندگان موادرا لازم الاجرا نمود.

3. کاهش آسیب
کاهش آسیب: عبارت است از سیاستها یا فعالیتهایی که به منظور کاهش عوارض بهداشتی ،اجتماعی واقتصادی مصرف مواد و رفتار های پر خطر ،طراحی واجرا می گردد.

خدمات کاهش آسیب شامل آموزش وارائه خدمات رایگان سوزن ، سرنگ ، پانسمان وکاندوم جهت معتادان تزریقی و کارتن خواب بهمراه یک وعده غذای گرم ودر برخی نواحی سرپناه شبانه می باشد. این خدمات به طور متمرکز در مراکز کاهش آسیب و سرپناه شبانه طرف قرارداد سازمان بهزیستی استان تهران ارائه می گردد.

مرکز گذری: مکانی است که به معتادان با رفتار پر خطر ،خدمات کاهش آسیب ارائه می نماید.

مرکز سر پناه: مکانی است که به منظور کاهش آسیب وبرای اسکان موقت و شبانه به معتادان با رفتار پر خطر وبی خانمان راه اندازی می شود .
تیم امداد رسان سیار: تیمی است حداقل دو نفره که به معتادانی که خود به مراکز مراجعه نمی کنند ،خدمات آموزشی وکاهش آسیب ارائه می کند.

در راستای کا هش عوارض بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی مصرف مواد و رفتارهای پر خطر در سال 1387 ، 17 مرکز گذری کاهش آسیب ،8مرکز سرپناه شبانه و17واحد ارائه خدمات سیاری فعالیت داشته اند. لازم به ذکر است دو مرکز سر پناه شبانه ویژه با نوان است.

• تعداد 8مرکز کاهش آسیب دارای درمان نگهدارنده با متادون است .
• تعداد تخت های سر پناه شبانه درسطح استان تهران240 عدد می باشد.
• تعداد مراجعین مراکز کاهش آسیب در سال گذشته د ر مجموع 23272 بوده است
• تعداد مراجعین مراکز سر پناه شبانه در سال گذشته 1705 نفر بوده است
• تعداد مراجعین واحد متادون 3234 می باشد